Vanliga frågor

Hur kom prestationsorienterat till?

Under mitten av 90-talet utbildades jag i performance management, först som utövare/chef, sedan som facilitator och coach. Det tillsammans med mina studier inom NLP födde idén om ett metodik som kombinerade både det resultat- och relationsorienterade ledarskapet.
Mitt intuitivt(omedvetet) agila förhållningssätt till ledarskap visade sig vara gynsamt även för kunder och klienter. Runt millenniumskiftet var mina idéer och erfarenhet mogna att paketeras, vilket blev i form av perstationsorienterat ledarskap. 2002 levererade jag mitt första kompletta prestationsorienterade program, som även inkluderade gruppledare och medarbetare. Då till en internationell koncern och deras Svenska säljorganisation, bestående av ett hundratal medarbetare och deras chefer.
Sedan dess har 1000-tals chefer anammat prestationsorienterat, både inom och utom Sveriges gränser.

Spär inte nyckeltal och balanserade styrkort på prestationsångesten?

Absolut! Nyckeltal i ekonomiska termer är klassiska mätpunkter från det resultatorienterade ledarskapet. Inom prestationsorienterat använder vi istället "framdrivning" i form av ett intuitivt prestationsindex.
Balanserade styrkort är ett traditionellt verktyg inom performance management, vilket i sin ursprungliga form inte används inom prestationsorinterat.

Prestationsorienterat, är det som Lean och Scrum?

Ja.. och nej.
Alla tre är agila i sin utformning, därmed finns det gemensamma nämnare. Men.. Lean kommer ursprungligen från tillverkande industri och handlar mer om processoptimering. Scrum är en projektmetodik sprungen ur systemutveckling. Prestationsorienterat är en uppsättning metoder och verktyg som underlättar och effektiviserar arbetet hos ledare, grupper och medarbetare.

Vad är skillnaden mellan prestationsorienterat och agilt ledarskap?

Precis som namnet antyder handlar agilt ledarskap om just ledarskap. Prestationsorienterat innefattar flera nivåer. Utöver chefen, även gruppen och dess medlemmar.
En av nivåerna, prestationsorienterat ledarskap ÄR agilt ledarskap.

Kan du kort beskriv de fyra principerna utan hänsyn tagen till de tre fokusområdena?

Stödjande förhållningssätt
Den första och kanske viktigaste principen handlar om vår attityd till vår omgivning. Där jag har ett genuint intresse för andra människor. Jag tror tex gott om andra, tills motsatsen är bevisad. Jag tycker om att arbeta med andra, och andra tycker om att arbeta med mig.

Värdedrivet …
Först och främst, värdedrivet handlar inte om värderingar, värdeord eller värderingsarbete. Värdedrivet handlar om att leverera värde utifrån ett syfte. Min vision är att varje dag skapa värde, där syftet med mitt arbete är min ledstjärna. Mål och delmål är alltså underordnat den här principen. Eller om man vill; mål och delmål tas fram utifrån principen om (tex) värdedrivet samarbete.

Iterativ planering
Det här är den mest innehållsrika och komplexa principen. Men om jag skall hålla det kort så handlar det om att släppa gamla paradigmer kring plandriven planering, och utifrån ett cykliskt tidsperspektiv planera på flera nivåer - simultant.

Inkrementell utveckling
Klassiskt har man separata processer för förändringsarbete, som ibland kan fungera som motmedel vid nya förutsättningar. Inom ramen för prestationsorienterat utgår man från att saker och ting kan förändras, och har därför förändringshanteringen inbyggd. Lite slarvigt kan man översätta den här principen till pragmatiskt förändringsarbete. Men det görs aldrig godtyckligt, utan processen är tämligen stringent.

De tre fokusområdena.. hur skall man veta vilken man är berörd av?

De tre fokusområdena kan utövas oberoende av varandra, samtidigt som de är integrerade för en optimal utvecklingstrappa.
Nedan finner du en tabell med exempel på roller och deras optimala utvecklingstrappa.

RollPoAPoSPoL
Strategisk chef1(3)2
Operativ chef123
Projektledare12(3)
Gruppledare12(3)
Projektmedlem12-
Medarbetare1(2)-
1..3 optimal ordning | (1)..(3) vid behov | - ej tillämpbart